Juunis 2021 kaitstud lõputööd

Kristiina Kase lõpudiplomiga


Juunis 2020 kaitsti meie osakonnas edukalt neli lõputööd, millest kolm olid bakalaureusetööd ning üks magistritöö:

  1. Kristiina Kase: bakalaureusetöö David Cunitiuse "Jõuluoratsiooni" editsioon ja tõlge. Juhendaja Janika Päll.
  2. Laura Lembit: bakalaureusetöö Metafoorid ja metafoorsed väljendid vanakreeka ja eesti keeles: erinevate tõlkestrateegiate analüüs Longose "Daphnise ja Chloe" I raamatu põhjal. Juhendaja Kadri Novikov.
  3. Vera Pietrovskaja: bakalaureusetöö Antiikne kirjanduspärand vene fraseologismide kujunemise allikana ja nende fraseologismide kasutamise probleemistik. Juhendaja Neeme Näripä.
  4. Elo-Mall Toomet: magistritöö Argose kohalikud kultustraditsioonid ja varane kreeka eepika: vastastikused seosed. Juhendajad Mait Kõiv ja Neeme Näripä.
  • (hetkel saab töödega tutvuda privaatselt, hiljem lisatakse need ka ülikooli repositooriumisse DSpace)

Paari tööd tutvustame ka lähemalt:
Kirjutatud bakalaureusetöö pealkirjaks oli “Metafoorid ja metafoorsed väljendid vanakreeka ja eesti keeles: erinevate tõlkestrateegiate analüüs Longose “Daphnise ja Chloe” I raamatu põhjal” ja juhendajaks Kadri Novikov. Töös uurisin, millised metafoore vanakreeka keeles esineb ja kuidas neid eesti keelde tõlgiti või ei tõlgitud – seda konkreetselt umbes 2. sajandil elanud Longose karjaseromaanile “Daphnis ja Chloe” toetudes. Nii vanakreeka kui ka eesti keeles leidus lisaks ilmsetele metafooridele selliseid metafoorseid väljendeid nagu personifikatsioon, võrdlus, metonüümia, perifraas ja surnud metafoor. Üldiselt võib nentida, et eestikeelne tõlge oli originaaliga vastavuses, säilitades sarnaseid kujutluspilte. Kahtlemata oli minu jaoks tegemist vägagi huvitava ja väljakutset esitava uurimusega, kuna kõnekujund on üsnagi lai teema.
Sama võib öelda ka klassikalise filoloogia kui eriala kohta – eelkõige vanakreeka ja ladina keele õpe osutusid nõudlikuks, kuid see vaid suurendas huvi antiikaja- ja keelte vastu. Lõpetanud bakalaureusekraadi, olen kindel, et eriala oli minu jaoks kasutoov ja tegelen klassikalise filoloogiaga edasi ka tulevikus. 

Laura Lembit 


Minu bakalaureusetöö „David Cunitiuse „Jõuluoratsiooni“ editsioon ja tõlge“, mille juhendajaks oli Janika Päll, tutvustas David Cunitiuse „Jõuluoratsiooni“ (Εἰς ταπεινὰ τὰ γενέθλια τοῦ Κυρίου) kreekakeelset editsiooni ja eestikeelset tõlget. Jeesuse sünniloost kõnelev oratsioon anti välja 1642. aastal Rostockis ning märkimisväärne on ka see, et antud varauusaegset teksti ei ole varem teadaolevalt editeeritud ega tõlgitud.

Lisaks töö põhiosale editsiooni ja tõlke näol, andsin töös ülevaate ka David Cunitiuse elust ja loomingust ning uurisin lähemalt Cunitiuse epiteedikasutust, keskendudes epiteetidele Isa, Poja ja Püha Vaimu kohta. Samuti lisasin editsioonile aparaadi, mis sisaldas nii tekstikriitikat, paralleelsete kirjakohtade näiteid uuritavate epiteetide kohta kui ka tekstis esinevate nimede kommentaari.

Töö põhiline eesmärk – luua „Jõuluoratsiooni“ editsioon ja tõlge – sai täidetud ning Cunitiuse epiteedikasutust uurides osutus, et valdavalt on kolmainuisikute kirjeldamiseks kasutatud klassikalise taustaga epiteete. Võin tõdeda, et valisin lõputööks just endale sobiva ja praktilise väljundiga teema, milles sain enda kolme aasta vältel omandatud tõlkimisoskused proovile panna.

Kristiina Kase 

 


Kommentaarid

Populaarsed postitused