Juunis 2020 kaitstud lõputööd

Juunis 2020 kaitsti klassikalise filoloogia osakonnas lausa viis lõputööd, millest kaks olid bakalaureuseseminari lõputööd, kaks magistritööd ning üks magistriprojekt. Lisaks kaitsesid kaks klassikalist filoloogiat kõrvalerialana õppinut oma antiigiga seotud bakalaureusetöid.

Jekaterina Bossenko kaitses oma bakalaureuseseminaritööd "Athanasiose Vita Antonii ptk 1–25 kommenteeritud tõlge", mille juhendajaks oli Kadri Novikov. Siin on tutvustav lõik töö sissejuhatusest:

Käesoleva seminaritöö teemaks on Athanasiose Vita Antonii ehk Antoniuse elulugu ja põgus konteksti tutvustus selle paremaks mõistmiseks. Töö põhiosaks on Antoniuse eluloo tõlge, mille originaal kirjutati peale tema surma piiskop Athanasiose poolt. Seminaritöö mahu piirangute tõttu on eluloost tõlgitud vaid esimene neljandik (s.o peatükid 1–25). Varasemat eestikeelset tõlget nimetatud teosest ei ole trükitud . Tõlgitud eluloo paremaks mõistmiseks on töö esimeses pooles puudutatud kokkuvõtvalt munkluse kujunemist kuni Antoniuseni, tema eeskuju teistele kristlastele, askeesi väljenduskujusid ning tutvustatud Vita Antonii autorit Athanasiost.

Teiseks kaitsjaks oli Marilyn Fridolin, kes kaitses oma magistriprojekti "Lukianose teose "Surnute kõnelused" eestikeelse kommenteeritud tõlke ettevalmistamine", mille juhendajaks oli professor Janika Päll. Projekti eesmärgiks oli ette valmistada antud teose tõlge, saatesõna ja kommentaar, et see tulevikus (eeldatavasti aastal 2022) ka trükis saaks ilmuda. Tõlge ja kommentaar said komisjonilt väga hea tagasiside ning kõik jäävad ootama selle lõplikku avaldatud versiooni!

Kristin Klaus kaitses oma magistritööd "Põhisõna kordus relatiivlauses Caesari kommentaaride näitel", mille juhendajaks oli Maria-Kristiina Lotman. Magistritöös uuriti Gaius Julius Caesari teostes "Märkmed Gallia sõjast" ning "Märkmed kodusõjast" esinenud kordusvõtet, nimelt põhisõna kordust relatiivlausest. Töö eesmärgiks oli seda kordusvõtet võimalikult põhjalikult uurida ja analüüsida nii pealause kui relatiivlause erinevaid aspekte, mis oleksid aluseks ka tulevikus sama kordusvõtte uurimisel.

Anna Shkuratova kaitses oma magistritööd "Kreeka elemendi vahendamine Plautuse komöödia „Pseudoluse“ tõlgetes", mille juhendajaks oli samuti Maria-Kristiina Lotman. Töö eesmärgiks oli uurida kreekapärast keelekasutust “Pseudoluses“ ning sellise leksika edasiandmist inglise-, eesti- ja venekeelsetes tõlgetes.

Hilda-Maria Klettenberg kaitses oma bakalaureuseseminari lõputööd "Portreekunsti areng Tartu Ülikooli skulptuurivalandite kogu ajalooliste portreede näitel", mille juhendajaks oli Jaanika Anderson. Siin on töö eesmärki tutvustav lõik:

Töö eesmärk on uurida portreekunsti arengut TÜ kunstimuuseumi skulptuurivalandite näitel ja anda vastus küsimusele, kas TÜ kunstimuuseumi ajalooliste isikute portreedega on võimalik anda ülevaade antiikaja portreekunsti arengust ning kas on midagi, mida võiks portreede kollektsioon veel sisaldada.

Kadri Laur (Üldajaloo osakond, kõrvalerialaks klassikaline filoloogia) kaitses oma bakalaureusetööd "Apolloni ja Dionysose võrdlus nende kultuste põhjal Delphis", mille juhendajaks oli Mait Kõiv. Bakalaureusetöö keskendub Apolloni ja Dionysose võrdlemisele nende kultuste põhjal Delphis. Selleks on uuritud esmalt jumalate sünnilugusid ja nendega seotud legende ning seejärel kirjeldatud neile pühendatud riitusi Delphis.

Marii Kivi (Kirjandus ja kultuuriteadused, kõrvalerialaks klassikaline filoloogia) kaitses oma bakalaureusetööd "Antiikkultuuri motiivid Karl Ristikivi romaanides "Rohtaed" ja "Rooma päevik"", mille juhendajateks olid Leena Kurvet-Käosaar ja Anne Lill. Oma tööd tutvustab Marii nii:

Oma bakalaureusetöös "Antiikkultuuri motiivid Karl Ristikivi romaanides "Rohtaed" ja "Rooma päevik"" avan antiikkultuuri motiivide analüüsimise kaudu romaanide „Rohtaed“ ja „Rooma päevik“ uusi tähenduskihte ning vaatlen, kuidas aitavad antiikkultuuri motiivid kaasa romaani tegelaste kujutamisele, süžee arengule ning temaatika ja ideestiku avamisele. Jälgin ja analüüsin, kuidas aitavad kasutatud antiikkultuuri motiivid käsitletavate romaanide tegelasi ning romaanide põhiideed avada ja paremini mõista. Oma töös näitan, kuidas antiikmaailma taustale keskendumine aitab paljastada ka analüüsitavate romaanide uusi kihte.


Kõik lõputööd kaitsti väga headele hinnetele! Soovime õnne meie edukatele lõpetajatele!

Kommentaarid

Populaarsed postitused